Het gestalte geven aan een samenleving waarin iedereen – ook personen met een migratie-achtergrond – volwaardig kan participeren, is een grote uitdaging. In Vlaanderen en Brussel wordt het acute karakter van die uitdaging onderstreept door de etnische kloof op het vlak van werkloosheidsgraad, schooluitval en inkomen.

Daaruit blijkt dat personen met een migratie-achtergrond veel moeilijker toegang hebben tot maatschappelijke sleutelsectoren zoals werk, onderwijs, zorg, cultuur en media. Dat leidt tot een bestendiging en verdieping van de etnische kloof, waarvan het bestaan zowel vanuit ethisch als socio-economisch standpunt onaanvaardbaar is. Hiervoor is een kwantumsprong nodig.

 

Integratie, discriminatie en racisme hebben het karakter van een zogenaamd ‘wicked problem’, dat wordt gekenmerkt door een hoge technische en sociale complexiteit. De technische complexiteit hangt samen met het feit dat dit vraagstuk alle maatschappelijke geledingen overspant. Dit vergt een integrale aanpak die vertrekt vanuit de interafhankelijkheid en de multi-oorzakelijkheid. De sociale complexiteit gaat terug op het feit dat deze uitdaging zich op het snijpunt bevindt van heel verschillende ideologische posities.

 

Het INTEGRATIEPACT is dus een transitieproces in een complexe omgeving met het oog op een gedrags- en systeemverandering.

 

Een verandering binnen een samenleving die in deze gepolariseerde tijd evolutie beoogd van een segregeerde en verzuilde samenleving naar een harmonische samenleving.

Dit sociaal leerproces is enkel mogelijk door voortdurend ons eigen en elkaars begrip van het knelpunt te bevragen en er creatief experimenterend mee om te gaan. Om zo gestaag vorderingen te boeken in het ontrafelen en het oplossen van deze vraagstukken.


Het proces verloopt in verschillende fasen

 

Een nieuwe start voor een veerkrachtige samenleving