Terug

12 projecten gaan van start

Het Departement Werk en Sociale Economie –  Afdeling ESF van de Vlaamse overheid lanceerde binnen het AMIF-programma de  projectoproep 426 ‘Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect’.  De oproep werd  afgesloten op 30 maart 2018.   Nadat het budget van 1.000.000 EURO naar 1.600.000 EURO werd verhoogd door het recordaantal inzendingen vond de selectie van de 30 ingediende projecten plaats op 27 juni 2018.  12 projecten werden goedgekeurd en 18 projecten niet.

 1. Blikopener (Strategische Projectenorganisatie Kempen)

Met dit project willen we mensen van diverse culturele en etnische achtergronden laten kennismaken met de sector buitenschoolse kinderopvang. We willen deelnemers warm maken om in duo met kinderbegeleiders actief deel te nemen aan de werking in de opvang. Zo leren zij de sector kennen en brengen ze diversiteit binnen in de opvanginitiatieven. Deelnemers volgen samen een traject, waarbij ze in duo spelactiviteiten ontwikkelen vanuit een krachtige kijk op kinderen en hun talenten. Speciale aandacht gaat hierbij naar de positieve identiteitsontwikkeling van ieder kind in de opvang. We onderzoeken samen hoe we uitsluitingsmechanismen en  latent racisme kunnen aanpakken. Hiermee gaan de duo’s dan in hun eigen opvanginitiatieven aan het werk. 

 1. Maxipac (Thomas More Kempen vzw).

Het project Maxipac past helemaal in de lijn van het doel van het Integratiepact om directe en indirecte discriminatie van personen uit derde landen te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen. Concreet willen we via het project Maxipac directe en indirecte discriminatie van mensen afkomstig uit niet-Europese landen in het hoger onderwijs bestrijden en wederzijds respect binnen het hoger onderwijs en de samenleving bevorderen. Door het project wordt ook een breed draagvlak gecreëerd binnen de Vlaamse universiteiten en hogescholen en worden deze instellingen gestimuleerd om acties te nemen die discriminatie op basis van nationaliteit, etnische herkomst bestrijden en wederzijds respect bevorderen. Wij engageren ons dan ook om samen met de belangrijkste stakeholders in Vlaanderen hiervoor te zorgen.

 1. Werken aan een schoolcultuur die diversiteit erkent en omarmt (School zonder Racisme vzw)

Het project stimuleert secundaire scholen om de omslag te maken naar een interculturele schoolcultuur en zet hen op weg via de ?Scan Interculturele Schoolcultuur?.  Uit onderzoek blijkt namelijk dat leerlingen beter presteren in scholen die de aanwezige diversiteit erkennen en omarmen. Het project bouwt een maximale ondersteuning van deze transitie uit en betrekt alle actoren die invloed hebben op de schoolcultuur (directies, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingen en ouders) d.m.v. een ?Toolbox Interculturele Schoolcultuur?. Die toolbox en de ervaringen van scholen die werken aan een transitietraject worden gedeeld op het ?Digitaal Platform Interculturele Schoolcultuur? 

 1. Blauwdruk voor een productieve, multiculturele werkvloer(Samen Leven Oost-Vlaanderen)

Ontwikkelen en uitvoeren van een methodologie en campagne om op de werkvloer van een bedrijf te werken rond bestrijding van racisme en discriminatie, door in te zetten op respect en vertrouwen tussen collega’s. Aan de hand van concrete acties op de werkvloer gaat het unieke partnerschap (bestaande uit het bedrijf, werknemers, een diversiteitsexpert en een communicatiebureau) aan de slag om de problemen aan te pakken. De expertise bij de partners, samen met een op maat uitgewerkte methodologie, moeten ervoor zorgen dat het project het wederzijds respect op de werkvloer bevordert en op die manier discriminatie aanpakt. Tot slot wil dit project haar ervaringen vertalen naar een blauwdruk die handvaten aanreikt voor andere bedrijven om deze uitdagingen in eigen huis onder handen te kunnen nemen. 

 1. SHE DID IT: Ambitieuze meisjes met ondernemende dromen (MARKANT – NETWERK VAN ONDERNEMENDE VROUWEN)

SHE DID IT  draait om het zichtbaar maken van vrouwelijke rolmodellen met een migratie-achtergrond. We focussen op sterke vrouwen die hun droom hebben waargemaakt dankzij hun ondernemende skills. Het gaat  om vrouwen met roots buiten België die hun ambitie, wilskracht en moed kunnen laten afstralen op zowel meisjes met een migratieachtergrond (17-23 jaar) als op de Vlaamse ontvangende samenleving. We willen het vrouw-zijn en de ondernemende geest gebruiken als verbindende kracht over culturele achtergronden heen. Het uiteindelijke doel is dat de hele samenleving ambitieuze keuzes bij vrouwen met een migratieachtergrond als een normale optie bekijkt.

 1. Springplank voor Divers Talent(Stadsbestuur Genk)

Genk is een stad met een typische eigenheid. Omwille van een (gedeeld) mijnverleden, is Genk van dorp uitgegroeid tot een superdiverse stad waarvan meer dan de helft van de bewoners van niet-Belgische origine is. Dat maakt dat het stadsbestuur een bestuur is die op een positieve manier omgaat met de diversiteit in zijn stad. Toch zijn er ook uitdagingen verbonden aan deze superdiversiteit. Zo kampt de Genkse arbeidsmarkt met een herkomstkloof van 21.7%. Discriminatie op grond van etnische afkomst is een van de drempels in de toegang naar werk. Stad Genk gelooft echter in de meerwaarde van een divers samengesteld personeelsbestand en is net al vele andere werkgevers zoekende naar manieren om de diversiteit op de werkvloer te realiseren. Springplank voor Divers Talent wil, via positieve actie, de diversiteit op de werkvloer van de stadsorganisatie verhogen (meer bepaald op de hogere niveaus), drempels op de arbeidsmarkt aanpakken en zo gelijke kansen creëren voor hogeropgeleide derdelanders. Dit project wil via stagetrajecten hogeropgeleiden van niet-Belgische origine en hogeropgeleide anderstaligen een springplank bieden via twee trajecten en werkgevers een handvat aanreiken om werk te maken van diversiteit op de werkvloer.  Springplank voor Divers Talent omvat ten eerste, een voortraject Lokaal bestuur voor hogeropgeleiden van andere origine. Uit eerdere analyses van sollicitatieprocedures blijkt dat oa de beperkte kennis van de werking van een lokaal bestuur zorgt voor een vroege uitval in de selectierondes. Door mogelijke kandidaten gedurende zes maanden in te schakelen in een functie die op redelijke termijn vacant zal verklaard worden, wil stad Genk de slaagkansen van deze doelgroep verhogen. De kandidaten kunnen na de stageperiode deelnemen aan een reguliere selectieprocedure. Ten tweede, een traject voor hogeropgeleide anderstaligen: voor HOA’s is het niet altijd evident om te werken op niveau van diploma of eerdere jobs. Via een stage van zes maanden wil stad Genk deze mensen een kans bieden om werkervaring op niveau op te doen, vakjargon te leren en coaching op de werkvloer te krijgen. Deze stage moet de doelgroep dan verzilveren op de arbeidsmarkt.  Stad Genk gelooft dat een divers samengestelde stadsorganisatie de motor kan zijn voor een samenleving zonder racisme en discriminatie en wil dit met Springplank voor Divers Talent realiseren.

 1. TRANSFAIR: samen werken aan een geslaagde onderwijsloopbaan voor derdelanders (Universiteit Gent)

Veelvuldig wetenschappelijke onderzoek toont  aan dat transitiemomenten kritieke momenten zijn in de onderwijsloopbaan van derdelanders. Deze kwetsbare groep komt niet altijd op de meest geschikte plaats in het onderwijs terecht met de nodige gevolgen voor hun onderwijsloopbaan en verdere carrière.  Onder andere onbewuste en goedbedoelde mechanismen die gestoeld zijn op stereotiepe beeldvorming liggen aan de basis van dit probleem. Die stereotiepe beeldvorming en aannames willen we in dit project doorprikken door in te zetten op kwaliteitsvolle en respectvolle interactie over onderwijsloopbanen tussen leerlingen onderling, tussen leerkracht en leerling, tussen leerkracht en ouders én tussen het schoolteam onderling. 

 1. Story of my life(Strategische Projectenorganisatie Kempen)

Story of my Life zet in op de bestrijding van racisme en discriminatie bij jongeren in een Lokaal Opvanginitiatief. Samen versterken we digitale- en sociale vaardigheden, verbeteren we het zelfbeeld en -vertrouwen en zetten we in op weerbaarheid. Hiervoor gebruiken we de methodiek van digital storytelling van Link in de kabel om de positieve beeldvorming over deze jongeren te bevorderen. 

 1. Better together(De Overmolen)

Dialoog, ontmoeting en vorming in de strijd tegen discriminatie en racisme in de Afrikaanse gemeenschappen. 

 1. Lokale Helden diverse editie 2019 ? via muziek culturen verbinden. (POPPUNT vzw)

Op vrijdag 26 april 2019 organiseert Poppunt voor de vierde maal Lokale Helden. Omdat er onder iedere kerktoren muzikale ontdekkingen huizen, maar zij soms moeilijk die cruciale eerste speelkansen vinden. We moedigen het talent aan om te blijven musiceren, geven het publiek de kans om hun lokale helden aan het werk te zien en stimuleren unieke samenwerkingen tussen organisaties, instellingen en podia allerhande. Daarnaast willen we drempels wegnemen bij potentiële organisatoren, hun ondernemingszin stimuleren en op lange termijn voor een nieuwe lokale dynamiek zorgen, zowel voor artiesten, publiek en organisatoren. Overal in Vlaanderen en Brussel wordt opnieuw lokaal muzikaal talent in het spotlicht gezet. Na een succesvolle start in april 2015 kenden ook de vorige edities in april 2017 en 2018 telkens een enorm succes, met meer dan 1.000 optredens in 195 gemeentes. Maar Lokale Helden is meer dan een wervend event en een succesformule. Het is een ecosysteem dat muzikanten, organisatoren, publiek en beleid lokale besturen verbindt en ook op langere termijn resoneert en effecten genereert. Dat bleek ook uit het impactmetingstraject dat Poppunt samen met Tweeperenboom aanging in 2017.

Met Lokale Helden 2019 wil Poppunt specifiek de niet-zichtbare doelgroep van derdelanders bereiken en mobiliseren, bij zowel de muzikanten en organisatoren als bij het publiek. Via de verbindende kracht van muziek willen we toegang creëren tot speel- en organisatiekansen, met een specifieke aandacht voor unieke samenwerkingen tussen AMIF en niet-AMIF organisatoren. Hiermee willen we de verschillende lokale doelgroepen diversifiëren en sensibiliseren. Tot slot willen we ook de lokale besturen alerter, bekwamer en actiever op zoek laten gaan naar mogelijkheden om via muziek culturen te verbinden. Om deze doelstellingen waar te maken gaat Poppunt een duurzame partnerrelatie aan met het Internationaal Comité en dient ze een projectaanvraag in bij het Integratiepact. Poppunt wil in dit traject ook de dimensie van impactmeting integreren. De ambitie is immers om gedragsverandering te realiseren, enerzijds bij de doelgroep en anderzijds bij Poppunt zelf. Impactmeting moet in deze dienen om te communiceren, te sensibiliseren, het beleid te voeden en bij te dragen aan onderzoek.

 1. Zorg voor dialoog (VLAAMS INSTITUUT VOOR VORMING EN OPLEIDING IN DE SOCIAL PROFIT)

We ontwikkelen een online leerplatform waar zorgverstrekkers, docenten en VTO-verantwoordelijken terecht kunnen om er leermodules te vinden voor een leertraject naar een cultuursensitieve basishouding. Met het leertraject willen we (toekomstige) zorgverleners leren om op een cultuursensitieve wijze in dialoog te gaan met hun cliënten en zo de verschillen die er zijn door diverse etnische of levensbeschouwelijke achtergrond te overbruggen. Ze leren daarbij de focus te verleggen van conflict, angst, spanning en vooroordelen naar (groei)kansen.

 1. The PEP Lab(Positive Education Psychology vzw)

The PEP Lab is een model van PEP en B-hive met verschillende projecten om  racisme en discriminatie aan te pakken door jongeren de nodige tools te geven om hun onderwijspositie en sociale positie te verbeteren.