Terug

Projectateliers INTEGRATIEPACT

maandag 05 februari 2018

Na de bijeenkomst ‘Aan de slag’ van 22 januari waarop we bredere verbindingen hebben gelegd tussen actoren, organiseren we nu projectateliers INTEGRATIEPACT om rond kleinere tafels door te praten om project-ideeën uit te werken.

We willen u dan ook gericht in contact brengen met relevante partners in het lerend netwerk.

Maakt u plannen om in te dienen in het kader van de projectoproep 426 “AMIF Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect’ of wenst u mee verder aan de slag te gaan in het bredere kader van het Integratiepact ?

Dan bent u welkom op maandag 5 februari 2018 of op vrijdag 9 februari 2018 op één of meerdere projectateliers.

Als u zich niet op deze (halve) dagen kan vrijmaken of u kan zich niet vinden in onderstaande ateliers of u wil een nadere toelichting, kan u met ons contact opnemen : tel 0491-56.70.67 of info@integratiepact.be

 

CONCREET

Wanneer ?         maandag 5 februari of vrijdag 9 februari 2018  (voor- of namiddag)

Waar ?                in de lokalen van Integratiepact vzw, Ravensteingalerij 28, derde verdieping, 1000 Brussel

 

 

Een beknopte omschrijving van de projectateliers (PA)

Onderstaande ‘thema’s’ werden geïdentificeerd door de deelnemers aan voorgaande bijeenkomsten in het kader van het Integratiepact :

 

Projectatelier 1 : Beeldvorming via story-doing / storytelling

Aan de hand van storytelling / story-doing kunnen er voorbeelden uitgedragen worden van positieve verhalen die tot vertrouwen leiden, door en met mediamakers met een migratieachtergrond.

Projectatelier 2 : Ondersteuning op de werkvloer

21e-eeuwse basiscompetenties ontwikkelen op de werkvloer, ervan uitgaan dat de werknemer nog niet alles moet kunnen bij aanvang van een job, zichtbare en onzichtbare drempels overwinnen,…. Er zijn veel initiatieven en professionele krachten maar deze staan los van elkaar. Hoe kunnen we ondersteuning bieden ?

Projectatelier 3 : Pilootprojecten diversiteit

Via pilootprojecten kan er aangetoond worden dat diversiteit werkt. We willen een leerplekken creëren voor mensen die willen bijdragen aan het bundelen en het tonen van maatschappelijke energie tegen discriminatie en racisme.

Projectatelier 4 : Beleidsbeïnvloeding

Instrumenten om structurele en systemische discriminaties aan te tonen en beleid af te stemmen op de maatschappelijke realiteit zijn broodnodig.

Projectatelier 5 : Positieve identiteitsontwikkeling

Beeldvorming en identiteitsontwikkeling werken op elkaar in. Via verschillende stakeholders, alsook de brede samenleving, is het aan te bevelen een open en gelijkwaardige dialoog te stimuleren in de verschillende maatschappelijke domeinen om zo tot een wederzijds respect te komen.

Projectatelier 6: Mentoring, buddy’s, rolmodellen en brugfiguren

Projecten met buddy’s, rolmodellen en mentors hebben hun doeltreffendheid bewezen binnen de werk-, leer- en thuisomgeving.  Er bestaan veel projecten maar deze zijn eerder lokaal of verbonden aan de context. Hoe kunnen we dit structureel inbedden en de capaciteit organiseren om continuïteit te garanderen ?

Projectatelier 7:  Ondernemerschap stimuleren

Ondernemerschap bestaat uit verschillende elementen : kansen zien, kansen benutten en waarde creëren. Om kansen te zien, kan een hele organisatie ingeschakeld worden. Iedereen, op elk niveau kan kansen zien.  Hoe kan je ondernemerschap stimuleren en dit op elk niveau?

Projectatelier 8 : Leermogelijkheden

Uitgaan van talenten, empowering, blootleggen competenties en talenten die een persoon heeft. Er zijn ruim genoeg aanbod van plaatsen waar talenten en competenties ontdekt kunnen worden. Hoe kunnen we de leermogelijkheden om contextgericht te rekruteren, sociale vaardigheden en arbeidsvaardigheden uit te bouwen verder uitwerken ?

 

PROGRAMMA VAN DE PROJECTATELIERS

 

Maandag 5 februari 2018 - voormiddag

9u00 – 9u45 :                    onthaal, toelichting projectateliers en voorstelling deelnemers

9u45 – 12u :                       PA 1 : ‘beeldvorming via story-doing’ / storytelling’  of    PA 2: ‘ondersteuning op de werkvloer’

 

Maandag 5 februari 2018 - namiddag

13u – 13u45:                     onthaal, toelichting projectateliers en voorstelling deelnemers

13u45 – 16u :                    PA 3 : ‘pilootprojecten diversiteit’ of   PA 4 : ‘beleidsbeïnvloeding’

 

Vrijdag 9 februari 2018 – voormiddag

9u00 – 9u45:                     onthaal, toelichting projectateliers en voorstelling deelnemers

9u15 – 12u:                        PA 5 : ‘Positieve identiteitsontwikkeling’  of PA 6 : ‘Mentoring, buddy’s, rolmodellen en brugfiguren’

 

Vrijdag 9 februari 2018 - namiddag

13u – 13u45:                     onthaal, toelichting projectateliers en voorstelling deelnemers

13u45 – 16u:                     PA 7 : ‘Ondernemerschap stimuleren’ of PA 8 : ‘Leermogelijkheden’